Loading

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

A City Gold Rent Kft. által bérbeadott gépjárműveket illetően

I. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, A JÁRMŰ VISSZASZOLGÁLTATÁSA

 1. BÉRBEADÓ a járművet a bérlet kezdő időpontjában köteles a szerződés 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvvel a BÉRLŐ részére működőképes, kitakarított,
  kipróbált állapotban átadni.
 2. BÉRLŐ köteles a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a gépjárművet a BÉRBEADÓ telephelyére visszavinni és azt a átadás-átvételi jegyzőkönyvvel a BÉRBEADÓ részére működőképes, kitakarított, kipróbált állapotban visszaadni.
 3. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződés megszűnik:
  a.) a határozatlan időre kötött szerződés rendes felmondással;
  b.) rendkívüli felmondással;
  c.) a bérleti idő leteltével;
  d.) közös megegyezéssel;
  e.) a jármű megsemmisülésével.

Rendes felmondás

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés határozatlan időre jött létre a Felek között, úgy azt bármelyik fél jogosult 15 napos felmondással felmondani.

Rendkívüli felmondás

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést azonnali hatályú, rendkívüli felmondással jogosult felmondani bármelyik Fél, ha a másik Fél súlyos szerződésszegést követett el.
Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen (de nem kizárólagosan) az alábbiakat:
a.) a BÉRLŐ

i) nem fizeti meg a bérleti díjat;
ii) a járművet rendeltetésellenesen használja;
iii) a járművet megrongálja;
iv) jogszabályba ütköző módon használja
v) egyéb, jelen szerződés szerint tiltott tevékenységre, módon használja.

b.) a BÉRBEADÓ

i) nem biztosítja a jármű biztonságos és rendeltetésszerű használatát;
ii) harmadik személynek a gépjárműre vonatkozólag olyan joga vagy igénye
van, amely a használatot akadályozza, korlátozza vagy kizárja;
iii) a jármű a BÉRLŐNEK nem felróható módon meghibásodik.

 • Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy amennyiben BÉRLŐ a jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a szerződés tárgyát képező járművet nem szállítja vissza a BÉRBEADÓ telephelyére, úgy BÉRBEADÓ jogosult azt a BÉRLŐ költségére elszállíttatni.
 • BÉRLŐ tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérlet megszűnését követően a járművet tovább használja, úgy a szerződésben meghatározott bérleti díj kétszeresének megfelelő mértékű használati díjat köteles a BÉRBEADÓNAK megfizetni és vétkességére tekintet nélkül felel minden olyan kárért, mely enélkül nem következett volna be.

 

II. A BÉRLETI DÍJ ESEDÉKESSÉGE, KAUCIÓ

 1. A szerződés „A” részében meghatározott bérleti díj
  i) egy hónapnál rövidebb idejű bérlet esetén a szerződés aláírásakor;
  ii) egy hónapnál hosszabb idejű, vagy határozatlan idejű szerződés esetén az első havi bérleti díj a szerződés aláírásakor, míg az ezt követő hónapokra minden hónap 8. napjáig válik esedékessé.
 2. BÉRLŐ a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles az „A” részben meghatározott mértékű óvadékot /kaució/ BÉRBEADÓ részére megfizetni.
 3. BÉRBEADÓ a kaució összegét az alábbi esetekben jogosult felhasználni:
  • BÉRLŐ az esedékes bérleti díjat nem fizeti meg;
  • BÉRLŐ a járműben kárt okoz;
  • a rendeltetésellenes használatból eredően a jármű meghibásodik;
  • a BÉRLŐT terhelő, de általa meg nem fizetett parkolási-, úthasználati díjakra, bírságokra.

 

III. BÉRBEADÓI NYILATKOZATOK, KÖTELEZETTSÉGEK

 1. BÉRBEADÓ kijelenti és szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt a gépjármű műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra illetve azért, hogy azalatt harmadik személynek a gépjárműre vonatkozólag nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot akadályozná, korlátozná vagy kizárná.
 2. Szerződő Felek rögzítik, hogy BÉRBEADÓT terheli a gépjármű súlyadójának, kötelező felelősség- és CASCO biztosításának mindenkori megfizetése. BÉRBEADÓ kijelenti, BÉRLŐ pedig tudomásul veszi, hogy a CASCO biztosítás nem érvényes Törökország Európán kívüli és a volt Szovjetunió ázsiai területén. BÉRLŐ vállalja megfizetni a CASCO biztosítás önrész összegét.
 3. BÉRBEADÓ nem vállal felelősséget a BÉRLŐ által szállított áru épségéért.
 4. A jármű műszaki meghibásodása esetén – amennyiben az nem a BÉRLŐ tevékenységére visszavezethető okból következik be – BÉRBEADÓ köteles csereautóról gondoskodni.

IV. BÉRLŐ NYILATKOZATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 1. BÉRLŐ tudomásul veszi, hogy köteles a járművet és tartozékait rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használni, annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutatót betartani, annak megfelelően kezelni és épségét megóvni. BÉRLŐ felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.
 2. BÉRLŐ köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni.
 3. BÉRLŐ köteles a birtokában és használatában álló járművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, a riasztó esetén azt bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani. Felek rögzítik, hogy BÉRLŐ vétkességére tekintet nélkül (objektív felelősség) felel a jármű eltulajdonításából eredő teljes kárért, amennyiben a járművel együtt annak forgalmi engedélyét és bármely indítókulcsát is eltulajdonítják.
 4. BÉRLŐ kötelezettséget vállal arra, hogy a járművet kizárólag az adott járműkategóriára érvényes gépjárművezetői engedéllyel rendelkező személy vezeti.
 5. BÉRLŐ tudomásul veszi, hogy a járművel TILOS:
  • 130 km/h sebességet túllépni;
  • 3000 fordulat/percnél magasabban járatni;
  • a megengedett össztömegnél jobban túlterhelni;
  • más járművet vontatni (kivéve az erre a célra bérbe adott járművet);
  • más járművet „bikázni”;
  • a jármű abroncsait károsítani (pl. padkázni);
  • a járművet bármely jogcímen (bérlet, albérlet stb.) más használatába adni;
  • felemelni;
  • autómentővel, vagy más járművel szállítani;
  • bűncselekmény elkövetésére vagy ahhoz használni;
  • az előírt üzemanyagon kívül a járműbe más üzemanyagot használni;
  • üzletszerű személy, ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni;
  • autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni;
  • hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése, illetőleg a jármű használatát akadályozó bármely más hiba esetén használni;
  • a járművön bármilyen átalakítást végezni, végeztetni;
  • alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni;
  • a BÉRBEADÓ előzetes írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.
 6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy BÉRLŐ köteles 100.000 Ft, azaz Százezer forint kötbért fizetni BÉRBEADÓ részére, ha az 5./ pontban meghatározott tilalmakat megszegi. BÉRBEADÓ a kötbér összegét jogosult a BÉRLŐ által megfizetett óvadék összegéből levonni.
 7. BÉRLŐ tudomásul veszi, hogy a BÉRBEADÓ jogosult a jármű használatát – a BÉRLŐ szükségtelen zavarása nélkül – bármikor ellenőrizni.
 8. BÉRLŐ tudomásul veszi, hogy amennyiben járművet jogosulatlanul olyan átalakítási munkálatokat végzett vagy végeztetett, amelyekhez a BÉRBEADÓ vagy hatósági engedélye lett volna szükséges, úgy a BÉRBEADÓ kívánságára köteles az eredeti állapotot helyreállítani.
 9. A jármű fenntartásával járó kisebb kiadásokat BÉRLŐ, a többi kiadást, valamint a járművel kapcsolatos közterheket a BÉRBEADÓ viseli.
 10. BÉRLŐ köteles a BÉRBEADÓ értesíteni, ha a BÉRBEADÓT terhelő munkálatok szükségessége merül fel, és köteles megengedni, hogy a BÉRBEADÓ azokat elvégezze, továbbá a károk elhárításához szükséges intézkedéseket megtegye. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a BÉRLŐ felelős.
 11. BÉRLŐ tudomásul veszi, hogy a bérlet ideje alatt felmerülő költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj stb.) a BÉRLŐT terhelik. BÉRLŐ köteles az üzemanyag vásárlásairól számlát kérni és annak másolatait BÉRBEADÓNAK a bérleti jogviszony megszűnésekor átadni.
 12. BÉRLŐ tudomásul veszi, hogy a bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) teljes felelősséggel tartozik, és azok költségei őt terhelik.
 13. BÉRLŐ jelen szerződés aláírásával hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan, parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére.
 14. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a BÉRBEADÓ erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő Felek rögzítik, hogy utóbbi esetben BÉRBEADÓ nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására.
 15. BÉRLŐ tudomásul veszi, hogy amennyiben elmulasztja BÉRBEADÓ részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a BÉRBEADÓ részére a tartozás megfizetése mellett egyszeri 12.000,-Ft + ÁFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.
 16. BÉRLŐ kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és büntetőeljárás alatt nem áll.

 

V. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A szerződés „A” és „B” része együtt érvényes, és az „A” rész aláírásának napján lép hatályba.
 2. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a BÉRLŐ a bérleti szerződés lejártát követően a járművet a BÉRBEADÓNAK nem szolgáltatja vissza, úgy BÉRBEADÓ jogosult a BÉRLŐVEL szemben – a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztás alapos gyanúja miatt – feljelentést tenni.
 3. BÉRLŐ képviselője, mint természetes személy a szerződés aláírásával egyben készfizető kezességet vállal a BÉRLŐNEK a BÉRBEADÓ felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettségéért.
 4. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek írásban, ajánlott-tértivevényes levél formájában vagy fax, vagy email útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre küldve. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy az így másodszor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” vagy más hasonló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
 5. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden a szerződés szempontjából releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesítik a másik Felet. Amennyiben bármelyik Fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő kárfelelősség korlátlanul fogja terhelni.
 6. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.), majd hatályba lépését követően a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései
  az irányadóak.
 7. Szerződő Felek egyezően rögzítik, hogy a szerződés kizárólag írásban módosítható.
 8. BÉRLŐ, illetőleg képviselője a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy BÉRBEADÓ a személyi okmányairól (személy azonosító igazolvány és/vagy útlevél; lakcímkártya; gépjárművezetői jogosítvány) másolatot készítsen.
 9. A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi okiratok:
  • Átadás-átvételi jegyzőkönyv;
  • A jármű forgalmi engedélyének másolata;
  • Fénykép a kilométeróra állásáról;
  • Fényképek a jármű állapotáról;
  • A BÉRLŐ/képviselője személyi okmányainak másolata;
  • BÉRLŐ cégkivonata; képviselőjének aláírási címpéldánya másolatban.

Budapest, 2018. augusztus
City Gold Rent Kft.
BÉRBEADÓ